Hazal Fırat
Free Fall, 2018

Tekil stratejilerin yarattığı dil ve düzen içinde, bitmek bilmez söylemler yerine, iyi yaşamı tartışmak; bizi, gücün ve bilginin inşası konusundaki rolümüz hakkında daha açık ve kapsamlı bir teoriye yönlendirebilir. Hiçliğe karşı koymanın tek yolu varlığı benimsemektir. Free fall, veri sanatı üzerinden toplumda cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek üzerine kurgulanmıştır. Medeni Haklar Yasası’nın cinsiyet ayrımcılığını yasa dışı kabul etmesinin 50 yıl geçmesi üzerine toplum nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar(49,7) değişen dünya üzerine yapılacak düzenlemelerde yer almalıdır. Günümüzde parlamentoda yer alan kadın üye oranı %24 iken, %82’sinin psikolojik şiddet gördüğü ve %44’ünün ölüm ve gasp tehdidi aldıkları rapor edilmiştir(UN WOMEN). Her üç kadından biri şiddete maruz kalırken(%33), partner ve aile tarafından şiddet görenler toplamın %71’ini oluşturmaktadır(WHO). Dünya genelinde %45 olan kadınların ekonomiye katılım oranı, son 20 yıllık çizelgede nüfus artışına kıyasla düşmüştür. (WORLDBANK).
Criticizing good life can work to move us towards a clearer and more inclusive theory about our role in the construction of power and knowledge instead of endless discourses, in the language and orders created by one single strategy. The only way to counter this nothingness is by embracing existence. Free Fall, is based on drawing attention to gender equality through data art. Over 50 years after the Civil Rights Act's illegal recognition of gender discrimination, women-half of the population (49.7)- must take part in the world. Today, 24% of the members in parliament are women, 82% of them have experienced psychological violence and 44% are in danger of extortion(UN WOMEN). Each woman in three women are exposed to violence (33%), partner and family violence account for 71% of the total (WHO). The rate of women's participation in the economy, which is 45% globally, has fallen compared to the population growth in the charts in the last 20 years (WORLDBANK).
bang_art_innovation_prix_hazal_firat_b
hazal_firat_bang2018
Hazal Fırat
Hazal, Istanbul Notre Dame Sion Fransız Lisesi’ni 2008’de bitirdikten sonra, çeşitli galerilerde çalıştı ve ürün tasarımı eğitimi aldı. Istanbul Yeditepe Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nden onur belgesi ile mezun oldu. Çalışmalarında; zaman, mekan ve cinsiyet algılarının değişimini somut bir gerçekliğe dönüştürerek yansıtmayı amaçlamaktadır.
Hazal worked at art galleries and studied product design after finishing Lycée Notre Dame Sion French High School in Istanbul, 2008. In the meantime, she graduated The Bachelor of Arts in Graphic Design at Yeditepe University with an honor degree. She aims to show the difference in the perceptions of time, space and gender within a solid reality.