Merve Güzel, Oğuz Emre Bal
Space Hackers, 2017

Space Hackers, kentte oluşan kapalı alanları yeniden işler duruma getirmek için kentte yaşayan tüm bireylerin bir ‘space hacker’ kimliğiyle dahil olabilecekleri bir arayüz tasarımıdır. Space Hackers, kentte oluşan kapalı bölgelerde ‘hack’ ismini verdiği mekânsal interaktif olaylarla geçici kamusal alanlar yaratılmasını organize etmeyi amaçlar. Hack, bir şeyin var olan işlevini dönüştürmek anlamını taşır. Yani var olan bir mekan, bir süreliğine, daha önce kullanılmadığı bir şekilde, daha önce o mekanı kullanmayan kişilerce kullanılır. Bunun için yeni medyayı araç olarak kullanan, kullanıcı etkileşimli etkinlikler tasarlanır. Dijital ve fiziksel mekanın bir an için birbirine geçtiği alanlar yaratılır. Arayüzde bulunan interaktif şehir haritası üzerinde hack eyleminin yapılabileceği potansiyel kentsel kapalı alanlar, üzerinde etkinlik gerçekleşmekte olan alanlar ve etkinlik yapılması planlanan alanlar farklı renklerde noktalarla işaretlidir. Arayüz kullanıcısı space hackerlar kentte herhangi bir lokasyonu harita üzerinde potansiyel bir mekan olarak tanımlayabilirler, herhangi bir hack etkinliğinin geliştirme sürecine katılabilirler, o anda gerçekleşmekte olan bir hack olayının bildirimini alabilirler ya da işaretli noktalarda şimdiye kadar yapılan hack etkinliklerine ait videoları izleyebilirler. ‘Space Hackers’ ağı, bireyin kent hakkındaki sözünü eyleme çevirebileceği, bunu diğer bireylerin tepkisine açabileceği bir platform olarak çalışır. Bu çalışma ile artık akışkan ve her an değişim halinde, dinamik kentler oluşması öngörülmektedir. Bunun sonucu olarak, kent üzerinde her bireyin sözünü söyleyebildiği daha demokratik kentler söz konusudur.
Space Hackers is an interface design which all citizens can be involved with a 'space hacker' identity to transform the closed areas of the city to accessible open space. Space Hackers aims to organize to be creating temporary open public spaces on closed spaces of city by spatial interactive events which is called as ‘hack’. Hack means to transform actual function of anything to something new. In other words, an existing space is used in a way not previously used for a while by somebody who haven’t used it before. User interactive events that use new media as tool is design to make possible that. Spaces in which physical and virtual space momentarily intertwine to each others are created. Potential closed urban spaces where can be created hack event, spaces where some hack events are realizing on that time and spaces where some events are planned to be do are pinned as different colored location points on the interactive city map which is existed on interface. Space Hackers as the user of interface can pin any location on map as a potential hack space, can participate any hack project design process, can take notification of any hack event which occurred on that moment and also can discover videos of hack events which had already happened on pinned locations. The 'Space Hackers' network works as a platform where any individual can say his word about the city and open it to other people's reactions. With this work, it is predicted that dynamic cities will form in the form of fluidity and change at any moment. As a result, there are more democratic cities where every individual can speak on it.
#gamification #publicart #architecture
merve güzel ve oğuz emre bal - space hackers
Merve Güzel
Merve Güzel
Mimarlık eğitimi aldığı İstanbul Teknik Üniversitesi ve École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble’dan 2013 yılında mezun olmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında 2015 yılında tamamladığı ‘Halüsinasyon Mekanları: Sanal-Gerçek Arasında Mimarlık’ başlıklı tez çalışması kapsamında gerçeklik algısını, zihnin yaratım sürecini incelemiş; sanalgerçek arasında bir oluş hali olarak halüsinasyon kavramının mimarlık açısından potansiyellerini araştırmış ve bükülmelere açık, sanal-gerçek, malzeme-malzemesizlik, form-formsuzluk, yer-yersizlik arasında oluş halinde olarak tanımladığı halüsinasyon mimarlığı kavramını geliştirmiştir. Çalışmalarına yeni medyanın ve diğer teknolojik gelişmelerin mimarlık üzerindeki potansiyelleri üzerine denemeler yaparak devam etmekte, halüsinasyon halinde olmanın motivasyonuyla mekan ve şehir üzerine çalışmalarını farklı ölçeklerde sürdürmektedir.
Graduated in 2013 from Istanbul Technical University and École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble where she studied architecture. Within the scope of thesis entitled ‘Hallucination Spaces: Architecture In-Between Virtual and Actual’ that she completed in 2015, she studied on perception of reality, the creation process of mind; she investigated the potentials of hallucination as a becoming in-between of virtual and actual for architecture and open to bending, she suggested hallucination architecture which is in becoming in-between of virtual-actual, materialityim materiality, form-formless, place-nonplace. She continues with her studies by trying experiments on the potentials of new media and other technological developments on architecture, and by the motivation of being in hallucination she extends her studies on space and city on different scales.
Oğuz Emre Bal
Oğuz Emre Bal
2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2015'te İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı. Bu tarihten itibaren tez konusu olan “Hareketin Deneyimi ile Anlık Mekan Tasarımı” üzerine çalışmaya devam etmekte olan sanatçı 2017 yılında kurulan, UN10 Design’ın kurucu üyeleri arasındadır.
The artist earned his Bachelor’s degree in 2012 in Interior Architecture from Istanbul Technical University. In 2015 he also earned a Master’s degree in Architectural Design from Istanbul Technical University. He has been working on “Instant Space Design with the Experience of Movement” which was also thesis statement, since then. He is now one of the founding members of UN10 Design, which was founded in 2017.