Murat Can Kurşun
Redüksiyon, 2017

Varlık sorusuna ilişkin öze ulaşmada E.Husserl’in Redüksiyon kavramı, paranteze alma -ephoké- işin temelini oluşturur. Öze ulaşmada uygulanmak istenen bu metotla varoluş sorgusunun öz hali, bir imge olarak karşımıza çıkar. Varoluşun fenomenolojik redüksiyonu bu düzenekte cam küre ile simgelenmektedir, servoların yerleştirildiği plakalar varoluş sorusu için paranteze alma işlemindeki parantezlere işaret eder. Bu askıya alma işlemine denk düştükleri yer, dogmatik tanımlamalar, nesneler, konumlar, törel kurallar, sınırlar, coğrafyalar veya kimliklerdir. Bu redüksiyonu düşünsel olarak deneyimlemek her bilinç için farklı askıya alma durumlarını gerektirir. Cam küre hem görüntüyü, hem izleyicinin yanısmasını hem de çevreyi göstererek bunu sağlama amacı güder.
Reduction of E. Husserl and his bracketing form the basis of the work on the question of existence for reaching the essence. In this method, which is applied in reaching the entity, the essence of the question of existence comes out as an image. The phenomenological reduction of existence is represented by a glass sphere in this arrangement, the plates on which the servos are placed point to the brackets in the bracketing process for the existence question. This corresponds to the place of hanging, dogmatic descriptions, objects, locations, ethical rules, boundaries, geographies, or identities. Experiencing this reduction intellectually requires different states of suspension for each consciousness. Glass globe shows objects, as well as the viewer's side and the environment, aiming to ensure this.
#philosophy #technology
redüksiyon - murat can kurşun
Murat Can Kurşun
Murat Can Kurşun
2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Fotoğraf ve Video Programı'ndan mezun oldu. Bugüne kadar Sabancı Sanat Merkezi'nde “Dreams & Unconscious Analysis”, Daire Galeri'de “Focus I: Free Association”, Wöhnbüro Frankfurt'ta “Leerstand & Licht” sergilerinde yer alan sanatçı, 2015'te başladığı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde Resim üzerine yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
Graduated from Yıldız Technical University, Arts and Design Faculty, Photography and Video Program in 2013. The artist, whose works have been displayed in exhibitions of “Dreams & Unconscious Analysis” in Y. Sabancı Arts Center, “Focus I: Free Association” in Daire Gallery, “Leerstand & Licht” in Wöhnbüro Frankfurt, is continuing his masters degree on Painting in Marmara University Fine Arts Institute since 2015.